Rulers of Kartar

Slightly modified from Ancient Chinese history (male to female, Qin to Zhou, Queendoms not destroyed, but conquered)

I've yet to develop names for the rulers up until the current year, as I have to fiddle with the timeline a bit from the rulebook.

The Nine Queendoms

 1. ZHOU - Imperial Province
 2. Hann
 3. Chu
 4. Yan
 5. Yue
 6. Qi
 7. Wei
 8. Song
 9. Lu
 1. ZHOU

  The Queens and Empresses of Zhou (Xizhou) (11.c.-22o AD)

  Capital: Qishan, Feng , Hao or Zongzhou; secondary capital Luoyi

  The first ancestor of the Zhou house is Hou Ji (Houji) (personal name Zhou Qi or Ji Qi ), the "Lady of Millet", a dughter of the mythical emperor Di Ku (Diku) . Her daughter was Bu Zhu (Buzhu) , her daughter: Ju , her daughter: Gong Liu , her daughter: Qing Jie , her daughter: Huang Pu , her daughter: Chai Fu , her daughter: Hui Yu , her daughter: Gong Fei , her daughter: Gao Yu , her daughter: Ya Yu , her daughter: Gong Zulei , her daughter: Gu Gong Danfu ("Duchess Danfu of Gu", temple name Taihòu "Great Queen"), her daughter: Ji Li , who was the mother of Queen Wenhòu .

  dynastic title

  personal name

  time

  Zhou Wenhòu , Viscountess of the West (Xi Bo ), died during the conquest of Shang; inventor of milfoil divination Ji Chang 11th cent. BC
  (Before Celinad)
  Zhou Wuhòu , first ruling queen of Zhou, ca. 1050 BC Ji Fa
  Zhou Chenghòu ; during her youth, she reigned with the help of her aunts, Duchess Dan of Zhou and Duchess Shi of Shao Ji Song
  Zhou Kanghòu Ji Zhao 10th cent. BC
  Zhou Zhaohòu Ji Xia
  Zhou Muhòu Ji Man
  Zhou Gonghòu (i.e. ) Ji Yihu
  Zhou Yihòu Ji Jian
  Zhou Xiaohòu Ji Pifang
  Zhou Yihòu Ji Xie
  Zhou Lihòu Ji Hu 878-841 BC
  Interregnum Gonghe "Common Appeasement" (or: Countess He of Gong ); the Ducheses Zhou of Lu and Shao of Yan rule for the Infant Queen 841-828 BC
  Zhou Xuanhòu Ji Jing (or ) 827-782 BC
  Zhou Youhòu Ji Gongsheng (or Gongnie ) 781-770 BC
  Zhou Pinghòu Ji Yijiu 770-720 BC
  Zhou Huanhòu Ji Lin 719-697 BC
  Zhou Zhuanghòu Ji Tuo 696-682 BC
  Zhou Xihòu Ji Huqi 681-677 BC
  Zhou Huihòu Ji Lang 676-652 BC
  Zhou Xianghòu Ji Zheng 651-619 BC
  Zhou Qinghòu Ji Renchen 618-611 BC
  Zhou Kuanghòu Ji Ban 612-607 BC
  Zhou Dinghòu Ji Yu 606-586 BC
  Zhou Jianhòu Ji Yi 585-572 BC
  Zhou Linghòu Ji Xiexin 571-545 BC
  Zhou Jinghòu Ji Gui 544-521 BC
  Zhou Daohòu Ji Meng 520 BC
  Zhou Jinghòu Ji Gai [+] (i.e. ) 519-476 BC
  Zhou Yuanhòu Ji Ren 475-469 BC
  Zhou Zhendinghòu Ji Jie 468-441 BC
  Zhou Aihòu Ji Qubing 441
  Zhou Sihòu Ji Shu 441
  Zhou Kaohòu Ji Wei 440-426 BC
  Zhou Weiliehòu Ji Wu 425-402 BC
  Zhou Anhòu Ji Jiao 401-376 BC
  Zhou Liehòu Ji Xi 375-369 BC
  Zhou Xianhòu Ji Pian 368-321 BC
  Zhou Shenjinghòu Ji Ding 320-315 BC
  Zhou Nanhòu , the last queen of Zhou Ji Yan (or Dan ) 314-256 BC
  Chao-hsiang Hòu Ji Ban daughter of Xizhou Huigong 255
  Hsiao-wên Hòu Ji Jiu daughter of Xizhou Huigong 250
  Chuang-hsing Hòu Ji Ban daughter of Xizhou Huigong 249
  Hòu Chêng

  (changes her name to)
  Shih-huang-ti/
  Shihuangdi

  247-221
  Erh-shih-huang-ti 209
  Kao Tsu 206
  Hui Ti 194
  Lu Hou regent
  187
  Wên Ti 179
  Ching Ti 156
  Wu Ti 140
  Chao Ti 86
  Hsüan Ti 73
  Yüan Ti 48
  Ch'eng Ti 32
  Ai Ti 6 BC
  P'ing Ti 1 CY
  (Celinad Year)
  Ju-tzu 6
  hòu Mang 9
  Huai-yang 23
  Kuang-wu Ti 25
  Ming Ti 58
  Chang Ti 76
  Ho Ti 89
  Shang Ti 106
  An Ti 107
  Shun Ti 126
  Ch'ung Ti 145
  Chih Ti 146
  Huan Ti 147
  Ling Ti 168
  Hsien Ti 190
 2. Hann

  Rulers of Han (Hann)

  Capitals: Han , Pingyang, Yiyang, Yangzhai, Nanzheng
  Han Wuzi (Ji Yuan ; a relative to the House of Zhou)
  Han Xianzi (Ji Que )
  Han Xuanzi (Ji Qi )
  Han Zhenzi (Ji Xu )
  Han Jianzi (Ji Buxin )
  Han Zhuangzi (Ji Geng )
  Han Kangzi (Ji Hu )
  Han Wuzi 2 (Ji Qi ) 424-409
  Han Jinghou (Ji Qian ) 408-400
  Han Liehou (Ji Qu ) 399-387
  Han Wenhou 386-377
  Han Aihou 376-371
  Han Zhuanghou (or Yihou ) 370-359
  Han Zhaohou 358-333
  Han Xuanhuihòu 332-312
  Han Xianghòu (Ji Cang ) 311-296
  Han Xihòu (Ji Qi ) 295-273
  Han Huanhuihòu 272-239
  Ji An, queen of Han ()

  230 Han conquered by Zhou

  238-230
 3. Chu

  Rulers of Chu

  Capitals: Danyang, Ying, Ruo, Yingchen, Juyang, Shouchun
  Xiongyi, Ruler of Chu , surname: Mi (or Nai , Qian , Xiong , Yan )
  Xiongyi, Ruler of Chu
  Xiongtan, Ruler of Chu
  Xiongsheng, Ruler of Chu
  Xiongshang, Ruler of Chu (or Xiongyang )
  Xiongqu, Ruler of Chu
  Wukang, Ruler of Chu
  Zhihong, Ruler of Chu (or )
  Xiongyan, Ruler of Chu
  Xiongyong, Ruler of Chu 848-838
  Xiongyan, Ruler of Chu 837-828
  Xiongshuang, Ruler of Chu 827-822
  Xiongxun, Ruler of Chu (or ) 821-800
  Xionge, Ruler of Chu (or ) 799-791
  Ruoao, Ruler of Chu (Mi Xiongyi ) 790-764
  Xiaoao, Ruler of Chu (Mi Xiongkan ) 763-758
  Fenmao, Ruler of Chu (Mi Xiongxuan or Xiongxun [+]) 757-741
  Chu Wuhòu (Mi Xiongtong ) 740-690
  Chu Wenhòu (Mi Xiongzi ) 689-677
  Duao, Ruler of Chu (Mi Xiongjian ) 676-672
  Chu Chenghòu (Mi Jun ) 671-626
  Chu Muhòu (Mi Shangchen ) 625-614
  Chu Zhuanghòu (Mi Lü ) 613-591
  Chu Gonghòu (Mi Shen ) 590-560
  Chu Kanghòu (Mi Zhao ) 559-545
  Jiaao, Ruler of Chu (Mi Jun ) 544-451
  Chu Linghòu (Mi Qian ) 540-529
  Chu Pinghòu (Mi Ju ) 528-516
  Chu Zhaohòu (Mi Zhen ) 515-489
  Chu Huihòu (Mi Zhang ) 488-432
  Chu Jianhòu (Mi Zhong ) 431-408
  Chu Shenghòu (Mi Dang ) 407-402
  Chu Daohòu (Mi Yi ) 401-381
  Chu Suhòu (Mi Zang ) 380-370
  Chu Xuanhòu (Mi Liangfu ) 369-340
  Chu Weihòu (Mi Shang ) 339-329
  Chu Huaihòu (Mi Guai ) 328-299
  Chu Qingxianghòu (Mi Heng ) 298-263
  Chu Kaoliehòu (Mi Wan ) 262-238
  Chu Youhòu (Mi Yu ) 237-228
  Chu Aihòu (Mi Hao ) 228
  (Mi) Fuchu, queen of Chu

  223 Chu conquered by Zhou

  227-223
 4. Yan

  Rulers of Yan

  Capitals: Ji, Linyi
  Yan Shaogong "Shao Gong Shi " (Ji Shi )
  ... 9 generations...
  Yan Huihou 865-827
  Yan Xihou (Ji Zhuang ) 826-791
  Yan Qinghou 790-767
  Yan Aihou 766-765
  Yan Zhenghou (better: () Ji Zheng, Marquis of Yan) 764-729
  Yan Muhou (or Mouhou ) 728-711
  Yan Xuanhou 710-698
  Yan Huanhou 697-691
  Yan Zhuanggong 690-658
  Yan Xianggong 657-618
  Yan Huangong (1) 617-602
  Yan Xuangong 601-587
  Yan Zhaogong 586-574
  Yan Wugong 573-555
  Yan Wengong (1) 554-549
  Yan Yigong 548-545
  Yan Huigong 544-536
  Yan Daogong 535-539
  Yan Gonggong 528-524
  Yan Pinggong 523-505
  Yan Jiangong (Ji Kuan ) 504-493
  Yan Xiangong 492-465
  Yan Xiaogong 464-450
  Yan Chenggong (Ji Dai ) 449-434
  Yan Mingong 433-403
  Yan Xigong 402-373
  Yan Huangong (2) 372-362
  Yan Wengong (2) 361-333
  Yan Yihòu 332-321
  Ji Kuai, queen of Yan () 320-312
  Yan Zhaohòu (Ji Ping ) 311-279
  Yan Huihòu 278-272
  Yan Wuchenghòu 271-258
  Yan Xiaohòu 257-255
  Ji Xi, queen of Yan () (or Yan Jinhòu )

  222 conquered by Zhou

  254-222
 5. Yue

  Rulers of Yue

  Capitals: Guiji, Langye, Wu
  Yunchang, queen of Yue
  Goujian, queen of Yue (personal name Si Tanzhi ) 496-465
  Luying, queen of Yue (Si Shiyu ) 465-459
  Bushou, queen of Yue (Si Yugu ) 459-449
  Weng, queen of Yue (Si Zhugou ) 449-412
  Yi, queen of Yue 412-376
  Zhihou, queen of Yue (Si Zhuqi ) 376-375
  Chuwuyu, queen of Yue (Si Mang'an ) 375-365
  Wuzhuan, queen of Yue (Si Tanzhumao ) 365-357
  Wuqiang, queen of Yue

  333 Yue conquered by Zhou

  357-333
 6. Qi

  Rulers of Qi

  Capital: Linzi /Shandong (old Yingqiu )
  Qi Taigong (1) (Jiang Shang or ; a general of queen Zhou Wuhòu; clan hòulü , her ancestors were assistants of Yu the Great)
  Qi Dinggong (Jiang Ji )
  Qi Yigong (Jiang De )
  Qi Guigong (Jiang Cimu )
  Qi Aigong (Jiang Buchen )
  Qi Hugong (Jiang Jing )
  Qi Xiangong (Jiang Shan )
  Qi Wugong (Jiang Shou ) 851-825
  Qi Ligong (Jiang Wuji ) 824-816
  Qi Wengong (Jiang Chi ) 815-804
  Qi Chenggong (Jiang Yue ) 803-795
  Qi Zhuanggong (1) (Jiang Gou ) 794-731
  Qi Xigong or (Jiang Lufu ) 730-698
  Qi Xianggong (Jiang Zhuer ) 697-686
  Qi Huangong (Jiang Xiaobai ) 685-643
  Qi Xiaogong (Jiang Zhao ) 642-633
  Qi Zhaogong (Jiang Pan ) 632-613
  Qi Yigong (Jiang Shangren ) 612-609
  Qi Huigong (Jiang Yuan ) 608-599
  Qi Qinggong (Jiang Wuye ) 598-582
  Qi Linggong (Jiang Huan ) 581-554
  Qi Zhuanggong (Jiang Guang ) 553-548
  Qi Jinggong (Jiang Chujiu ) 547-490
  Yan the Kid, Ruler of Qi , Jiang Tu 489
  Qi Daogong (Jiang Yangsheng ) 488-485
  Qi Jiangong (Jiang Ren ) 484-482
  Qi Pinggong (Jiang Ao ) 481-456
  Qi Xuangong (Jiang Ji ) 455-405
  Qi Kangong (Jiang Dai )
  Tian He, Qi Taigong (2) (usurper)
  404-384
  Qi Huangong (2) (Tian Wu ) 384-379
  Qi Weihòu (Tian Yinqi ) 378-343
  Qi Xuanhòu (Tian Biqiang ) 342-324
  Qi Minhòu (Tian Di ) 323-284
  Qi Xianghòu (Tian Fazhang ) 283-265
  Tian Jian, queen of Qi

  221 Qi conquered by Zhou

  264-221
 7. Wei

  Rulers of Wei

  Capitals: Wei, Anyi, Daliang
  Ji Wan, Duke of Bi () (a relative to the House of Zhou)
  Wei Wuzi (Ji Chou )
  Wei Daozi
  Wei Zhaozi (or Zhuangzi ; Ji Jiang )
  Wei Xianzi (Ji Shu )
  Wei Huanzi (Ji Ju )
  Wei Wenhou (Ji Si ) 424-387
  Wei Wuhou (Ji Ji ) 386-371
  Wei (Liang) Huihòu () (Ji Ying ) 379-335
  Wei Xianghòu (Ji He ) 334-319
  Wei Aihòu (Ji Yu ) 318-296
  Wei Zhaohòu (Ji Chi ) 295-277
  Wei Anxihòu (Ji Yu ) 276-243
  Wei Jingminhòu (Ji Zeng ) 242-228
  Ji Jia, queen of Wei ()

  225 Wei conquered by Zhou

  227-225
 8. Song

  Rulers of Song

  Capital: Shangqiu /Henan
  Weizi Qi, Ruler of Song (sister of queen Zhou of Shang)
  Weizhong, Ruler of Song (personal name Zi Yan )
  Zi Ji, Duke of Song ()
  Song Dinggong (Zi Shen )
  Song Mingong (1) (Zi Gong )
  Song Shanggong (Zi Xi )
  Song Ligong (Zi Fusi )
  Song Xigong (or , Zi Ju ) 859-831
  Song Huigong (Zi Jian ) 830-800
  Song Aigong 799
  Song Daigong 799-766
  Song Wugong (Zi Sikong ) 765-748
  Song Xuangong (Zi Li ) 747-729
  Song Mugong (Zi He ) 728-720
  Song Shanggong (Zi Yuyi ) 719-711
  Song Zhuanggong (Zi Feng ) 710-692
  Song Mingong (Zi Jie ) 691-682
  Song Huangong (Zi Yuyue ) 681-651
  Song Xianggong (Zi Zifu ) 650-637
  Song Chenggong (Zi hòucheng ) 636-620
  Song Zhaogong (1) (Zi Chujiu ) 619-611
  Song Wengong (Zi Bao ) 610-589
  Song Gonggong (Zi Xia ) 588-576
  Song Pinggong (Zi Cheng ) 575-532
  Song Yuangong (Zi Zuo ) 531-517
  Song Jinggong (Zi Touman ) 516-451
  Song Zhaogong (2) (Zi De ) 450-404
  Song Daogong (Zi Gouyao ) 403-396
  Song Xiugong (Zi Tian ) 395-373
  Song Bigong (Zi Bibing ) 372-370
  Zi Ticheng, Lady of Song () 369-329
  Zi Yan, Lady of Song (), Song Kanghòu

  286 Song conquered by Zhou

  328-286
 9. Lu

  Rulers of Lu

  Capital: Qufu /Shandong (old Yan )
  Lu Zhougong "Zhou Gong Dan " (Ji Dan , the Duchess of Zhou, sister of queen Zhou Wuhòu)
  (Ji) Boqin, Duke of Lu () (Qinfu ; time of queen Zhou Chenghòu)
  Lu Xiaogong (1) (Ji You ; time of queen Zhou Kanghòu)
  Lu Shanggong (Ji Xi )
  Lu Yougong (Ji Zai or Yi ; time of queen Zhou Zhaohòu)
  Lu Weigong (Ji Fei [+] or Kui )
  Lu Ligong (Ji Zhuo ; time of queen Zhou Muhòu)
  Lu Xiangong (Ji Ju )
  Lu Zhengong (Ji Bi ) 856-826
  Lu Wugong (Ji Ao ) 825-816
  Lu Yigong (Ji Xi ) 815-807
  Lady (Ji) Boyu (usurper) 806-796
  Lu Xiaogong (2) (Ji Cheng ) 796-769
  Lu Huigong (Ji Funie ) 768-723
  Lu Yingong (Ji Xigu ) 722-712
  Lu Huangong (Ji Gui ) 711-694
  Lu Zhuanggong (Ji Tong ) 693-662
  (Ji Ban )
  Lu Mingong () (Ji Qifang )
  661-660
  Lu Xigong () (Ji Shen ; Lu dominated by the Three Huan Clans Sanhuan : Zhongsun , Shusun , and Jisun ) 659-627
  Lu Wengong (1) (Ji Xing ) 626-609
  (Ji Chi )
  Lu Xuangong (Ji Wo )
  608-591
  Lu Chenggong (Ji Heixuan or Heigong ) 590-573
  Lu Xianggong (Ji Wu ; birth of Kongzi ) 572-542
  (A daughter of Lady Yu ChugongYu Chugong Zi )
  Lu Zhaogong (Ji Chou or )
  541-510
  Lu Dinggong (Ji Song ) 509-495
  Lu Aigong (Ji Jiang ) 494-467
  Lu Daogong (Ji Ning ) 466-429
  Lu Yuangong (Ji Jia ) 428-408
  Lu Mugong (Ji Xian ) 407-377
  Lu Gonggong (Ji Fen ) 376-353
  Lu Kanggong (Ji Tun ) 352-344
  Lu Jinggong (Ji Yan ) 343-315
  Lu Pinggong (Ji Lü ) 314-296
  Lu Wengong (2) , or Lu Mingong (Ji Jia ) 295-273
  Lu Qinggong (Ji Chou )

  255 Chu conquered by Zhou

  272-255